• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Zzp’er wil meer steun overheid en gaat gebukt onder onzekerheid

Het bestaan van het zelfstandig ondernemerschap valt veel zzp’ers zwaar. Zozeer zelfs dat 32 procent van hen openstaat voor een terugkeer in loondienst als die kans zich voordoet. Belangrijkste reden is dat zzp’ers zich onvoldoende gesteund voelen door de overheid. Daarnaast spelen onzekerheid over de financiële positie en verstoring van de werk-privé balans een rol.

 

Zzp’ers ervaren weinig steun van de overheid, vooral praktisch geschoolden zijn hier erg kritisch over. Dat is een van de bevindingen uit een onderzoek van uitzendbureau Inhuren.com onder 773 zzp'ers, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panelwizard. Volgens het onderzoek zou eenderde van de zzp'ers zo weer terugkeren in loondienst als de kans zich voordoet. Dit is overigens wel een gemiddelde, regionaal doen zich grote verschillen voor, met een opvallende uitschieter van 63% in Flevoland.

 

Zzp’er ervaart weinig steun overheid

Als we het onderzoek mogen geloven, voelt liefst 72 procent van de zzp’ers zich onvoldoende gesteund door de overheid. Ondanks helpdesks en voorlichting vanuit verschillende instanties, heeft een deel van de zelfstandigen behoefte aan meer hulp en begeleiding. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat deze behoefte vooral bij de praktisch opgeleiden leeft. Onder hoogopgeleide medezelfstandigen is het percentage zzp’ers dat zich onvoldoende gesteund voelt door de Nederlandse overheid fors lager: 67 procent.

 

Verstoring werk-privébalans

Ook een verstoring van de balans tussen werk en privé kan voor zelfstandigen een reden zijn om een terugkeer in loondienst te overwegen. Liefst 54 procent van de ondervraagden stelt dat het zzp-schap weleens van negatieve invloed is geweest op hun privéleven. Omdat veel zzp’ers overdag ‘gewoon aan het werk’ zijn, moeten zaken als administratie, marketing en sales vaak in de avonduren gebeuren. Ook de financiële risico’s die je loopt als zelfstandige kunnen leiden tot extra stress. Het onderzoek lijkt dit te bevestigen. Zo maakt maar liefst zes op de tien ondervraagden zich weleens zorgen over de financiën van zijn of haar bedrijf.

Kortetermijnvisie overheerst

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 39 procent van de zzp’ers zich vooral laat leiden door resultaten op de korte termijn. Onder jonge zelfstandigen stijgt dit zelfs naar 47 procent. Deze kortetermijnvisie heeft ook gevolgen voor de (sociale) zekerheid van zzp’ers. Zo stelt slechts iets meer dan de helft (55 procent) van de respondenten serieus na te denken over voorzieningen zoals het ouderdomspensioen en arbeidsongeschiktheid.

Volgens Wouter Meens van Inhuren.com, opdrachtgever van het onderzoek, bevestigt dit resultaat het belang van de voorgenomen wijziging van de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) en het voeren van een publieke discussie over het invoeren van een minimumtarief en een verzekeringsplicht voor zzp’ers.

Driekwart zzp’ers heeft genoeg buffer

Over de wenselijkheid van zo’n collectieve verzekering lopen de meningen echter uiteen. Het Ondernemerscollectief schaart zich in dit opzicht achter belangenvereniging De Werkvereniging, welke zich op het standpunt stelt dat een verplichte verzekering voor zzp’ers, zoals bedacht door werkgevers en vakbonden, niet wenselijk is omdat lang niet alle zzp’ers die nodig hebben.

Pierre Spaninks, zzp-expert, zei hier eerder over: “Driekwart van de zelfstandigen blijft in het geval van langdurige ziekte boven het sociaal minimum, concludeert het CPB. Zij leggen nu al voldoende buffers aan in de vorm van spaargeld, een broodfonds, een verzekering of een eigen huis. Een kleine groep van zelfstandigen zakt, net als werknemers met te weinig reserves, bij ziekte onder het sociale minimum. Wie zo weinig verdient, kan de premie niet eens opbrengen. Voor wie dat wel kan, is een verplichte collectieve verzekering alleen maar een extra belasting.”

Overgrote merendeel zou opnieuw kiezen voor zzp’en

Hoewel het zzp-bestaan velen dus zwaar valt en een derde van de ondervraagden er blijkbaar voor openstaat om in loondienst te treden, zegt 86 procent van hen – wanneer ze het over zouden mogen doen – wederom zzp’er te worden. Slechts 14 procent geeft aan dat zijn of haar zelfstandigheid ‘gedwongen’ was.

Blogs

ZZP Agenda