• Laatste update:
 • Update datum:
 • Leestijd: 2 min

De grijze lijst van algemene voorwaarden

Het (laten) opstellen van algemene voorwaarden is belangrijk om conflicten met opdrachtgevers te voorkomen. De wet stelt echter wel eisen aan algemene voorwaarden. Zo is er de zwarte lijst van voorwaarden, met de voorwaarden die je onder geen beding mag opnemen. Daarnaast is er ook een 'grijze lijst'. In dit kennisartikel lees je daar meer over.

Wat staat er op de grijze lijst van algemene voorwaarden?

Op de grijze lijst van algemene voorwaarden staan voorwaarden die op de grens liggen van wat redelijk is voor de wederpartij. Als je deze voorwaarden wil opnemen, moet je kunnen aantonen dat het gebruik ervan niet onredelijk bezwarend is voor jouw wederpartij.

Gratis Legal Blueprint

Verklein je risico's als ondernemer door alles goed in beeld te hebben en vooraf bepaalde zaken te regelen.

Wil jij weten hoe je er, juridisch gezien, voor staat met je bedrijf?

Doe dan geheel vrijblijvend de Legal Blueprint test van HalloLex.

Doe de Legal Blueprint test
Gratis Legal Blueprint

Wat staat er op de grijze lijst?

 • dat de gebruiker van de algemene voorwaarden een, gelet op de omstandigheden van het geval, ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn geeft om op een aanbod of een andere verklaring van de wederpartij te reageren;
 • dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker wezenlijk beperkt ten opzichte van hetgeen de wederpartij, mede gelet op de wettelijke regels die op de overeenkomst betrekking hebben, zonder dat beding redelijkerwijs mocht verwachten;
 • dat de gebruiker de bevoegdheid verleent een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;
 • waardoor de gebruiker niet meer gebonden is aan de overeenkomst of dat bepaalt dat van de gebruiker niet meer kan worden gevergd de overeenkomst voort te zitten vanwege andere gronden dan die in de overeenkomst zijn opgenomen;
 • dat de gebruiker een ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn voor de nakoming geeft;
 • dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;
 • dat de bevoegdheid van de wederpartij tot verrekening uitsluit of beperkt of de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot verrekening verleent dan hem volgens de wet toekomt;
 • dat als sanctie op bepaalde gedragingen van de wederpartij verval stelt van de aan haar toekomende rechten of van de bevoegdheid verweer te voeren, voor zover deze gedragingen de sanctie niet rechtvaardigen;
 • dat de wederpartij verplicht een geldsom te betalen wanneer de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de wederpartij in de nakoming van haar verbintenis is tekort geschoten, behalve wanneer het gaat om een redelijke vergoeding voor het geleden verlies of de gederfde winst;
 • dat de wederpartij verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker of met een derde, tenzij dit, op grond van het verband tussen beide overeenkomsten, redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd;
 • dat voor een overeenkomst, op grond waarvan zaken worden afgeleverd of verrichtingen worden gedaan, een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij na een jaar de bevoegdheid heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;
 • dat de wederpartij aan een opzegtermijn bindt die langer is dan de termijn waarop de gebruiker de overeenkomst kan opzeggen;
 • dat voor de geldigheid van een door de wederpartij te verrichten verklaring een strengere vorm dan het vereiste van een onderhandse akte stelt;
 • dat bepaalt dat een door de wederpartij verleende volmacht onherroepelijk is of niet eindigt door haar dood of ondercuratelestelling, tenzij de volmacht strekt tot levering van een registergoed (zoals een woning);
 • dat de wederpartij bij overeenkomsten, op grond waarvan geregeld zaken worden afgeleverd of verrichtingen worden gedaan, aan een opzegtermijn bindt die langer is dan een maand.

Korting op jouw algemene voorwaarden

Speciaal voor de leden van Het Ondernemerscollectief hebben wij een gratis proefperiode van 30 dagen kunnen bedingen bij HalloLex. Bekijk hier het aanbod voor onze leden.

Gratis download

Bekijk alle downloads

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Onze partners

Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.