• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 oktober voor Tozo 3

De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021, maar met aanpassingen. De meest ingrijpende is de invoering van een vermogenstoets. Zzp’ers die meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen hebben, kunnen in de nieuwe regeling geen aanspraak meer maken op financiële hulp. In dit artikel zetten we de gewijzigde voorwaarden die vanaf 1 oktober gelden voor Tozo 3 voor jou op een rij.

Update 30/09/2020: Inmiddels is besloten om de vermogenstoets pas per 1 april 2021 van kracht te laten worden.

Om te beginnen het goede nieuws. De Tozo blijft bestaan. Het kabinet heeft op 28 augustus bekend gemaakt dat de tijdelijke noodregeling voor zelfstandig ondernemers voor langere tijd toegankelijk blijft. Binnen het derde steunpakket loopt de Tozo 3 door tot eind juni 2021. De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021.

Dit bekent dat zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die als gevolg van de coronamaatregelen financieel in de problemen komen nog 9 maanden een beroep kunnen maken op financiële hulp. Maar dan het slechte nieuws: veel minder zelfstandig ondernemers komen voor hulp in aanmerking dan in de afgelopen periode. De voorwaarden voor Tozo zijn namelijk aanzienlijk aangescherpt. Na de partnertoets die werd ingevoerd bij Tozo 2 en die van kracht blijft bij Tozo 3, gaat er vanaf 1 oktober ook een vermogenstoets gelden.

Wat houdt de vermogenstoets in?

Deze vermogenstoets wordt volgens het kabinet zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren. Dit zou ten koste gaan van de levensvatbaarheid van de onderneming en het weer kunnen beginnen met de zelfstandige activiteiten na de coronacrisis. De vermogenstoets maakt de inzet van de Tozo gerichter en moet oneigenlijk gebruik verminderen.

De toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties en dergelijke) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Uitvoering van de vermogenstoets

Voor het aanvragen van Tozo 3 kun je vanaf 1 oktober terecht bij je woongemeente. Voor de toets op beschikbare geldmiddelen zal degene die de beoordeling doet, vanwege de uitvoerbaarheid, gebruik maken van een verklaring van de zelfstandige. De juistheid van deze verklaring zal achteraf steekproefsgewijs door de gemeenten worden gecontroleerd. De gemeenten zijn in deze verantwoordelijk voor hun eigen beleid. Verschillene gemeenten zijn inmiddels gestart met controles voor de eerste en tweede Tozo om eventueel misbruik op te sporen.

Partnerinkomenstoets blijft van kracht

De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 3 uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je, net als bij Tozo 2 geen aanspraak maken op een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud.

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt wel een maximum. Dit houdt in dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 bij elkaar opgeteld niet meer mag bedragen dan € 10.157. Wie surseance of faillissement heeft aangevraagde kan geen beroep doen op een Tozo 3-lening voor bedrijfskapitaal.

Hoe kan ik Tozo 3 aanvragen?

Tot 1 oktober 2020 kun je nog Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober gelden de nieuwe voorwaarden voor Tozo 3 aanvragen. Als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kun je een verkort aanvraagformulier indienen zodra jouw woongemeente de aanvraagprocedure in orde heeft. Let op: je Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. Je zult dus zelf in actie moeten komen als je financiële hulp nodig hebt.

Bij het indienen van je Tozo 3-aanvraag word je gevraagd om aan te geven of je situatie sinds je vorige aanvraag is veranderd. Tevens zul je een verklaring moeten ondertekenen dat het totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520.

Uitkering tot 1 juli 2021

De uitkering levensonderhoud kan, als je aan de voorwaarden voldoet, worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Je kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden je een uitkering wilt aanvragen.

Voorbereiden op nieuwe toekomst

Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en zo ja, welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Bezoek ons coronavirus dossier

Onze partners

Hulp bij jouw boekhouding?

Hulp bij jouw boekhouding?

Wil je zeker zijn dat je alle aftrekposten gebruikt als zzp'er? Bespaar kosten door je boekhouding zelf te doen met begeleiding van een ervaren boekhouder.