• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Jaarrekening en winst: waar moet je aan denken?

Heb je de administratie over 2014 al compleet? Binnenkort kan je de jaarrekening over 2014 (laten) opmaken. De jaarrekening van je bedrijf kan je later gebruiken voor je aangifte inkomstenbelasting. Ook een bank zal vragen om je jaarrekening als je een financiering nodig hebt. In dit artikel wil ik nog even aandacht besteden aan een paar belangrijke dingen.

Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit:

  • de balans. Dit is een overzicht van al je zakelijke bezittingen en schulden op het begin en het einde van het boekjaar.
  • de winst- en verliesrekening. Dit is een overzicht van al je zakelijke opbrengsten en kosten over het boekjaar. Het saldo van de opbrengsten en kosten is winst of verlies.
  • de toelichting op beide overzichten.

Winstberekening

Volgens artikel 3.8 van de wet inkomstenbelasting 2001 is winst uit onderneming: “het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming”.

Het gaat zowel om positieve en negatieve voordelen. Het begrip “winst” is duidelijk beschreven. Maar aan welk jaar moet de winst worden toegerekend? Ook hiervoor zijn er regels vastgesteld. In principe worden alle kosten en opbrengsten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, maar winsten hoef je alleen op te nemen als ze op de balansdatum zijn gerealiseerd; verliezen mag je in de cijfers verwerken zodra ze bekend zijn geworden.

In artikel 3.25 van de wet inkomstenbelasting 2001 staat beschreven wat onder jaarwinst wordt verstaan: “de in een kalenderjaar genoten winst wordt bepaald volgens goed koopmansgebruik, met inachtneming van een bestendige gedragslijn die onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst. De bestendige gedragslijn kan alleen worden gewijzigd indien goed koopmansgebruik dit rechtvaardigt”.

In dit artikel komen een paar belangrijke begrippen naar voren, die in de jurisprudentie zijn uitgewerkt. Het gaat in het bijzonder om “goed koopmansgebruik” en “bestendige gedragslijn”. Het gaat in dit artikel te ver om deze begrippen nader uit te leggen; de liefhebbers kunnen de begrippen opzoeken via internet.

Waardering

Er zijn verschillende regels voor de waardering van je zakelijke bezittingen zoals gebouwen, goodwill, overige bedrijfsmiddelen, voorraden, onderhanden werk en vorderingen.

Op de bedrijfsmiddelen mag volgens vaste regels worden afgeschreven. Op sommige bedrijfsmiddelen mag je ook willekeurig afschrijven.
Vorderingen worden in principe gewaardeerd tegen nominale waarde, maar je mag een voorziening treffen, als je verwacht dat de vorderingen niet of niet volledig worden voldaan. Kijk dus nog even goed naar je lijst van nog openstaande debiteuren!

Ook voor voorraden en onderhanden werk zijn waarderingsregels voorgeschreven en ook voor deze bezittingen bestaat de mogelijkheid om een voorziening te treffen.
De regels voor de waardering van je zakelijke schulden zijn veel eenvoudiger. Schulden worden in principe opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij de omvang van de schuld niet vast staat. Dan kan een schatting worden opgenomen.

Kijk ook nog even naar overige vorderingen en schulden per balansdatum. Wellicht hebben kosten, die je betaalt in 2015 nog betrekking op 2014. Deze kosten mag je aftrekken van je winst over 2014 en als schuld opnemen op de balans.

In de kennisbank kan je veel informatie vinden over kosten die je mag aftrekken als zzp'er.

Btw

Let er goed op dat je balansbedrag omzetbelasting (vordering of schuld) precies aansluit op het saldo van je btw-aangiften over het boekjaar. Ook de vermindering van de kleineondernemersregeling op de af te dragen omzetbelasting over het boekjaar behoort tot je winst.

Meer informatie over de btw-aangifte kan je vinden in de kennisbank in het artikel alles over de btw-aangifte als zzp'er.

Het is belangrijk dat je bij het opmaken van je jaarrekening en je aangifte inkomstenbelasting beschikt over alle benodigde informatie, zodat je een goede berekening kunt maken van je winst. Als je hulp nodig hebt, staan de partners van ikwordzzper.nl graag voor jou klaar om je te helpen. Kijk op www.zzpboekhoudkantoor.nl en zoek een boekhouder bij jou in de buurt.

Blogs

ZZP Agenda

mei
23
mei
28
Terug naar overzicht