• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Btw-vrijstelling voor zzp’ers in de ziekenhuiszorg (BIG) en maatschappen

Op 9 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) de Tweede Kamer geïnformeerd dat vanaf die datum zzp’ers (BIG-geregistreerd) en maatschappen in de ziekenhuiszorg onder bepaalde voorwaarden zijn vrijgesteld van btw.

Op 9 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) de Tweede Kamer geïnformeerd dat vanaf die datum zzp’ers (BIG-geregistreerd) en maatschappen in de ziekenhuiszorg onder bepaalde voorwaarden zijn vrijgesteld van btw.

De aanpassingen zijn gedaan nadat de Hoge Raad zich zeer recent heeft uitgesproken over dit onderwerp. Hieronder zet onze partner Wansink & Partner de voorwaarden waar aan moet worden voldaan kort op een rij. Voor degenen die nog wat verder geïnformeerd willen worden, hebben we daarnaast een deel van de arresten van de Hoge Raad toegevoegd.

Voor welke werkzaamheden geldt de vrijstelling?

De btw-vrijstelling geldt voor: 'Alle werkzaamheden die vallen binnen de uitoefening van werkzaamheden als individuele Wet BIG beroepsbeoefenaar of gezondheidskundige diensten, die naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormt van door ziekenhuizen aan patiënten geboden vrijgestelde medische verzorging.’ (bron: http://www.rijksoverheid.nl)

Voorwaarden

Concreet moet dus worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om BIG-geregistreerde werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de in een ziekenhuis geleverde zorg.
  • De werkzaamheden worden verricht op basis van een ‘overeenkomst tot opdracht’.
  • Er is geen sprake van een hiërarchische verhoudingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp’er of maatschap).


De laatste twee hierboven genoemde punten zijn tevens van belang bij de beoordeling of iemand al dan niet zzp'er is.

En hoe zit dat dan met bijvoorbeeld uitzendbureaus die tijdelijk medisch personeel uitlenen? Voor hen verandert er niets. Zij blijven btw verschuldigd. De btw-vrijstelling is namelijk niet van toepassing op uitleenovereenkomsten.

De uitspraken van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft twee arresten gewezen over de toepassing van de btw-vrijstelling voor werkzaamheden van verpleegkundigen.

In HR 13 juni 2014, nr. 13/05580 is geoordeeld dat de verpleegkundige (zzp'er) met een hbo-opleiding tot anesthesiemedewerker die op grond van ‘overeenkomsten van opdracht’ werkzaamheden als anesthesieverpleegkundige verricht in en voor een ziekenhuis, geen btw hoeft te voldoen. De verrichte werkzaamheden zijn vrijgesteld van btw als vrijgestelde dienst van een medische beroepsbeoefenaar die onder de Wet BIG valt (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Daarbij gaat de HR uit van het feitelijke oordeel van het Gerechtshof dat de verpleegkundige de werkzaamheden als zelfstandig ondernemer verricht en er tussen de ziekenhuizen en de verpleegkundige geen arbeidsovereenkomst bestaat of enige andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden.

In HR 13 juni 2014, nr. 12/02960 oordeelt de Hoge Raad dat de maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers vrijgesteld is van btw voor de werkzaamheden van operatieassistent en/of anesthesiemedewerker op grond van overeenkomst van opdracht. De Hoge Raad oordeelt dat er geen sprake is van ter beschikking stellen of uitlenen van personeel of arbeidskrachten. De werkzaamheden vormen naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van aan patiënten geboden vrijgestelde medische verzorging (chirurgie).

Daarbij gaat de Hoge Raad uit van het feitelijke oordeel van het Gerechtshof dat de maatschap of de maten geen arbeidsovereenkomst hebben met respectievelijk het ziekenhuis en de maatschap of enige andere juridische band hebben waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden.

Bron: Wansink-Partner partner van ikwordzzper.nl.

Blogs

ZZP Agenda