• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Help, een dagvaarding! Wat nu?

In deze tijden van crisis blijft er overal wel eens een rekening liggen. Als een schuldeiser u enkele malen heeft aangesproken tot het voldoen van zijn vordering en betaling is uitgebleven, dan bent u in verzuim. Er kan dan een gerechtelijke procedure worden opgestart. U krijgt dan eerst een dagvaarding betekend door een deurwaarder. Wat nu?

Waar verschijnen?

Allereerst is het van belang om te kijken wanneer u waar zou moeten verschijnen. Dit moet in de dagvaarding staan vermeld. Als u wordt gedagvaard voor een bedrag tot € 25.000 euro zult u doorgaans bij de kantonrechter moeten verschijnen. Vorderingen boven dit bedrag worden door de rechtbank behandeld. Als de zaak spoedeisend is, kan deze aan de voorzieningenrechter worden voorgelegd in een kort geding.

Verweer

Nu is het van belang hoe u zich verweert tegen de vermeende vordering van een schuldeiser. Bent u het eens met de vordering en de hoogte daarvan? Of zijn er punten waarmee in de dagvaarding geen rekening wordt gehouden? Het voeren van een schriftelijk verweer is in alle gevallen gebruikelijk. Bij de kantonrechter is het ook mogelijk om mondeling verweer te voeren.

Juridische bijstand

Het is in elk geval verstandig om de dagvaarding voor te leggen aan een advocaat of jurist. Deze kan u adviseren of u de vordering het beste gewoon kan voldoen, of om toch de gerechtelijke procedure te gaan volgen. Bij de kantonrechter mag u zelf optreden ter verdediging van uw belangen, maar u mag ook een machtiging hiertoe afgeven aan een advocaat, jurist, of andere persoon. Bij de rechtbank geldt verplichte procesvertegenwoordiging, en kunt u uw belangen alleen door een advocaat laten behartigen. Bij een kort geding kunt u zelf naar de zitting gaan en uw kant van het verhaal vertellen. Wilt u echter een tegen eis indienen (eis in reconventie) dan heeft u daar wel een advocaat voor nodig.

Wel of niet verschijnen op de zitting?

De kantonrechter zal als u niet ter terechtzitting verschijnt ‘verstek’ verlenen. Als u niet verschijnt op een kort geding zitting dan kan de rechter besluiten om de zaak aan te houden, maar de rechter kan ook direct een verstekvonnis wijzen. Bij een verstekvonnis gaat de rechter na of de vordering van de eiser niet onrechtmatig is, en of de gestelde gronden de vordering kunnen dragen. Als de vordering de rechter niet onrechtmatig voorkomt, dan zal de rechter de vordering bij verstek toewijzen, en dit in een vonnis neerleggen. In dit verstekvonnis kunt u tevens worden veroordeeld tot vergoeding van de buitengerechtelijke- en proceskosten van de eiser. Met een executoriale titel in het vonnis kan de eiser met behulp van een deurwaarder ook beslag laten leggen op uw goederen. Het is mogelijk om binnen een bepaalde termijn in verzet te komen tegen een verstekvonnis. Verstandiger is echter om zelf of middels een gemachtigde ter zitting te verschijnen en uw verweer te doen.

Conclusie

Er zijn veel verschillende regels en termijnen bij gerechtelijke procedures. Het is verstandig om direct na ontvangst van een dagvaarding contact op te nemen met een advocaat of jurist om u van advies te laten voorzien, en zo nodig te vertegenwoordigen in de procedure bij de rechtbank. Zelf procederen kan soms aantrekkelijk lijken, maar de kans dat u een zaak verliest doordat u niet goed op de hoogte bent van geldende wetten en (proces)regels bestaat. Daarnaast kan een advocaat of jurist een goede strategie bepalen, en uw argumenten juridiseren en op de juiste manier aan de rechtbank voorleggen.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht