• Laatste update:
  • Update datum:

Wanneer heb ik recht op Tozo? En hoeveel ontvang ik dan?

Met de Tozo-regeling biedt het kabinet een financieel vangnet voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen dreigen te komen door de coronamaatregelen. Om in aanmerking te komen voor Tozo, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Daarbij kan het bedrag dat je netto ontvangt verschillen, afhankelijk van jouw specifieke situatie. In dit artikel leggen we uit hoe het zit.

Wat is eigenlijk Tozo?

Tozo is een tijdelijke regeling die de overheid in het leven heeft geroepen voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning waar je maximaal 3 maanden gebruik van mag maken en die jouw inkomen aanvult tot het sociaal minimum
  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Voor zowel inkomensondersteuning als een lening voor bedrijfskapitaal, kun je aankloppen bij de gemeente waar je woont. Als je voldoet aan de voorwaarden, wordt deze geacht om binnen 4 weken na ontvangst van jouw aanvraag tot een besluit te komen en tot uitkering over te gaan. Door de enorme drukte blijkt dat in de praktijk in lang niet in alle gevallen haalbaar te zijn. In dat geval kan de gemeente besluiten om alvast een voorschot toe te kennen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor Tozo?

De Tozo-regeling is gebaseerd op het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen), dat eveneens een bijstandsregeling is voor zelfstandigen. Het verschil is dat Tozo sneller wordt behandeld en verstrekt. Deze tijdelijke voorziening heeft ook soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoef je bijvoorbeeld later niet terug te betalen. Verder is er geen sprake van vermogens- of partnertoets en vindt er ook geen toetsing plaats op de levensvatbaarheid van jouw onderneming.

Hoewel Tozo dus vanuit de kern is opgezet als een soepele regeling, zijn er wel een aantal harde eisen waaraan je als zzp'er moet voldoen. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de inkomstenbelasting jou daadwerkelijk aanmerkt als ondernemer. Doorslaggevend hierbij is het urencriterium. Om voor de inkomstenbelasting als ondernemer aangemerkt te worden, moet je tenminste 1.225 uur per jaar (23,5 uur per week) als zzp’er werkzaam zijn. Daarbij tellen zowel de directe als indirecte uren (zoals acquisitie, administratieve werkzaamheden, etc.).

Lees hier alles over het urencriterium.

Verder gelden onder andere de volgende voorwoorden: dat je gevestigde zelfstandige bent tussen 18 jaar en de pensioenleeftijd; Nederlander bent en woont en verblijft in Nederland; je bedrijf uitoefent in Nederland; ingeschreven staat bij de KvK en vóór 17 maart 2020 bent gestart met je bedrijf.

Met de webtool Krijgiktozo.nl van de Rijksoverheid kun je controleren of je in aanmerking komt voor Tozo. 

Op welk bedrag heb ik netto recht met Tozo?

Het bedrag dat je ontvangt in het kader van een Tozo-uitkering is afhankelijk van de hoogte van je totale inkomen. De hoogte is bovendien afhankelijk van je burgerlijke staat en leeftijd. Als je alleenstaand bent en je totale inkomen is minder dan € 1.052 netto per maand, dan wordt je inkomen tot € 1.052 per maand aangevuld. En bij een (echt)paar wordt het inkomen van de ondernemer aangevuld tot € 1.503 per maand.

Zoals gezegd is er geen partnertoets, dus het inkomen van de partner telt dan niet mee. Ben je echter samenwonend of getrouwd en hebben jullie allebei inkomsten uit onderneming? Dan kan slechts één van jullie beiden de Tozo-uitkering aanvragen. Je krijgt dan samen maximaal € 1.503. Je vraagt de Tozo-regeling aan op het laagste inkomen in je huishouden.

De bedragen die hiervoor zijn genoemd zijn van toepassing op zelfstandig ondernemers met een leeftijd vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.

Jongerennormen, zonder kinderen:

Alleenstaande 18-20 jaar : € 259,78
Gehuwd of samenwonend (geregistreerd), beide partners 18-20 jaar: € 519,56
Gehuwden of samenwonend, één partner 21 jaar of ouder: € 1.011,44

Jongerennorm, met kinderen:

Alleenstaande ouder, 18-20 jaar is: € 259,78
Gehuwd of samenwonend, beide partners 18-20 jaar: € 820,22
Gehuwd of samenwonend, één partner 21 jaar of ouder: € 1.312,10

Hoe bereken ik mijn netto-inkomsten voor Tozo?

De Tozo is een aanvulling op je inkomen tot bijstandsniveau. Hoeveel Tozo je krijgt overgemaakt, is afhankelijk van wat je daarnaast aan netto inkomsten hebt. Dit bedrag breng je in mindering op het maximaal te ontvangen bedrag van de Tozo. Om je netto inkomsten te vast te stellen bereken je omzet minus de zakelijke lasten, inclusief gebruikelijke afschrijvingen. Omdat je aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag je het bedrag van de winst nog verminderen met 18%.

Lees hier meer over het berekenen van je netto inkomsten. 

De gemeente vraagt jou om je actuele inkomen op te geven. Dus niet het inkomen dat je had voordat de crisis uitbrak. Het kan natuurlijk zijn dat je jouw inkomsten voor de maanden waarover je Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Het verschil wordt later verrekend.

Blijkt achteraf dat je toch te veel hebt ontvangen? Dan moet je het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heb je te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na.

Voor het berekenen van je netto inkomen kun je gebruik maken van onze netto inkomen calculator.

Nettoloon en overige inkomsten

Heb je naast je inkomsten uit je bedrijf nog aanvullende verdiensten uit loondienst, dan moet je het nettoloon in mindering brengen op op het voor jou geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening (Tozo) een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Je nettoloon is je loon na aftrek van belastingen en premies. Meestal is dit gelijk aan het bedrag dat jouw werkgever maandelijks overmaakt.

Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

  • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
  • ziektewetuitkering
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
  • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

Ook als je inkomen geniet uit een van deze bronnen, moet je dit in mindering brengen op het bedrag waarmee de Tozo-regeling jouw inkomen aanvult tot het netto sociaal minimum.

Hoe zit het met het aanvragen van Tozo krediet?

De Tozo-uitkering is niet bedoeld voor bedrijfskosten. Hiervoor kun je mogelijk aanspraak maken op een lening op grond van de Tozo-regeling. Een lening voor bedrijfskapitaal is mogelijk tot maximaal € 10.157 tegen 2% rente. Ook als je inkomen boven het sociaal minimum ligt - en je niet in aanmerking komt voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud - is het mogelijk een lening aan te vragen.

De maximale looptijd van een Tozo-lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoef je nog geen rente en aflossing te betalen. Daarna is uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden, als je op 1 januari 2021 niet in staat bent aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen.

 

Contactformulier

Stel jouw vraag

Blogs

ZZP Agenda